Habayyi Tsahaay TV kollonne waattakko’o
✓ Baxoo silki xigo aagissakko’ookko
Aaggehe