Bagaad nabad timaadeen dhinaca tiviiga shamis
✓ Lambar telefoon shaqayinaya ma galisay
Soo gal