Neese siiddehe

✓ Baxoo silki xigo aagissakko’ookko

Garji maabiraat hayil saayti 1 kondominee’m bilook 28 la’m iimanenne