Nuna demmite

✓ Oottiya Cagaa payduwa gelissideta

Garjji maabraat-hayliya qatuwa 1n Konddoomineemiya payduwa 28 naa’antta pooqiyan Addisaaba